PLANET KOPER

PRAVILA NAGRADNE IGRE ŠKATLA PRESENEČENJA NA FACEBOOK & INSTAGRAM STRANI PLANETA KOPER

PRAVILA NAGRADNE IGRE ŠKATLA PRESENEČENJA NA FACEBOOK & INSTAGRAM STRANI PLANETA KOPER

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je Lighthouse Investments, d. o. o., Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, sponzor nagrade je Planet Koper.

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani www.facebook.com/koper.planet. in Instagram strani https://www.instagram.com/planet.koper/.

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka do srede  25.11.2020 , na Facebook strani Nakupovalnega centra Planet Koper na spletnem mestu fb.com/koper.planet. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri samo do srede 25.11.2020 do 23:59 ure.

4. člen: Razglasitev nagrajenca

Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v četrtek, 26. 11. 2020, objavljen na spletnem mestu fb.com/koper.planet. Nagrajenec se mora po razglasitvi rezultatov javiti v Facebook zasebno sporočilo, da mu posredujemo nadaljnja navodila o prevzemu nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

5. člen: Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, Hrvaški in Italiji.

6. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani nakupovalnega centra Planet Koper, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki, ki pod fotografijo, v komentar odgovorijo na vprašanje postavljeno v objavi, sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. v akciji ne morejo sodelovati.

7. člen: Nagrada

V nagradnem skladu je ŠKATLA PRESENEČENJA ,ki jo podarja PLANET KOPER.


8. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

9. člen: Prevzem nagrade

Nagrado pošljemo po pošti.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

10. člen: Žrebanje

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo:

– Mihael Petrovič, predsednik komisije,

– Manuela Velić, članica komisije,

– Špela Oražem, članica komisije.

11. člen: Sprememba pogojev

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

13. člen: Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre z vpisanimi osebnimi podatki in z označitvijo strinjanja s pogoji uporabe, daje osebno privoljenje, da se njegovi podatki (ime, priimek in elektronski naslov) uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi podjetja Lighthouse Investments, d. o. o..

Lighthouse Investments, d. o. o, Ankaranska 2, 6000 Koper, ki je pooblaščeni upravljalec z nakupovalnim središčem Planet Koper, obdelujejo zbrane osebne podatke za slednje namene:

- za izvedbo nagradne igre,

- za izdajo nagrad,

- za namene marketinškega obveščanja.

Nagrajenec dovoljuje, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek) javno objavijo v četrtek, 26. 11. 2020, na spletnem mestu fb.com/koper.planet.

Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, elektronska pošta.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.

14. Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.facebook.com/koper.planet v zavihku Zapiski. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

15. člen: Ostale določbe

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Lighthouse Investments, d. o. o.

Koper, 19. 11. 2020